Policys

Klubbens styrelse vill påminna alla medlemmar om de viktiga grundpelarna som hela Svenska Brukshundklubbens (SBK) verksamhet vilar på. Här finns alla SBKs styrdokument samlade: https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/ Sunne BKs styrelse vill belysa några särskilda avsnitt.

Ur dokumentet Värdegrund

”Vi jobbar för våra hundars bästa och sätter alltid hundens välbefinnande i första rummet.”

Ur dokumentet Vår vän hunden – Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

”Våld mot hunden är förbjudet. Det är därmed inte tillåtet att använda redskap eller metoder som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.”

Hunden

 • ”Våra hundar är individer med olika nivåer på sina mentala egenskaper. Detta gör att vi alltid måste anpassa vår kommunikation, uppfostran och utbildning till varje individ och situation. Kommunikation i uppfostrande syfte kan i vissa fall innebära att föraren blir tvungen att lugnt men bestämt ta tag i sin hund, eller att denne på ett väl balanserat sätt påverkar hunden med hjälp av koppel och halsband.”

Styrelsen förtydligar: Ledorden är ”lugnt” och ”väl balanserat”. Alla hundar kan hitta på tokigheter som gör oss förare frustrerade eller arga, men vi ska inte agera med ilska eller våld.

 • ”Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/farliga beteenden, ska dessa omedelbart avbrytas och den åtgärd som krävs måste anpassas efter situation och individ. Så snart hundens hotande/farliga beteende har avbrutits måste åtgärden omedelbart upphöra.”

Styrelsen förtydligar: När det rör sig om en hund som agerar aggressivt mot en annan hund eller människa så måste vi förstås göra det som krävs för att hunden ska avbryta sitt beteende. Så snart som hunden har gjort det så gäller samma som ovan – agera lugnt och väl balanserat.

Föraren

 • ”Förarens utbildning och träning av hunden ska alltid genomföras med god planering på ett ansvarsfullt sätt och vara baserad på kunskap och positiva metoder.”

Styrelsen förtydligar: Positiva metoder innebär att man belönar och förstärker beteenden som man vill ha. På Sunne BK tränar vi alltså inte med bestraffningar.

 • ”Svenska Brukshundklubbens medlemmar ska genom sitt agerande ge en positiv bild av vår organisation, samt vårt sätt att umgås med och utbilda våra hundar.”

Styrelsen förtydligar: Tänk på hur du behandlar din hund även i vardagen utanför klubben. Positiva metoder ska gälla även där.

Ur dokumentet Kärnvärden

 ”Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och framgång. Vi vill att SBK även i framtiden ska bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap.”

Ur dokumentet Policy för medlemskultur i Brukshundklubben

Inom SKK/SBK ser vi följande punkter som viktiga ledstjärnor […]:

 • att vara öppen och tydlig
 • att bidra med kompetens
 • att vara ärlig och ansvarstagande
 • att vara artig och visa gott omdöme
 • att visa respekt
 • att respektera upphovsrätten
 • att i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Styrelsen förtydligar: All verksamhet inom vår brukshundklubb ska ske med öppenhet och transparens. Det ska finnas en tanke bakom det vi gör och vi ska kunna stå för vårt agerande. Det ska alltid vara okej att fråga om och diskutera vår träning och uppfostran av våra hundar.

Svenska Brukshundklubben har tagit fram en film vars syfte är att utveckla och förtydliga dessa policys. Filmen, samt häftet ”Vår vän hunden” finns att se på den här sidan: https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/policydokument/

Sunne Brukshundklubbs styrelse finns här om du har frågor runt dessa styrdokument och hur de ska tolkas. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har några funderingar!